این مقاله به عنان برترین مقاله ی استان آذربایجان شرقی شناخته شده است و به مسابقات کشوری راه پیدا کرده است

دانلود