فیلم جالب از ترکیدن قوطی نوشابه


واکنش هیدروژن با قوطی نوشابه

 لینک دانلود:


منابع: دریچه ی علم و دانش و درخت دانش