نرم افزار چهل  داستان حضرت رسول اکرم 

منبع: درخت دانش

نکته: نرم افزار پرتابل (قابل حمل) است و نیازی به نصب ندارد