مظهر قنات یا آغاز قنات :محلی که آب از قنات خارج و روی زمین جاری می شود و به سمت محل مصرف مانند زمین های کشاورزی جاری می سازد.
کوره یا مجرا: کانالی افقی یا مجرای تونل مانند  که مظهر قنات را به لایه آبدار متصل می کند.
خشکه کار: قسمتهایی از قنات که با حفر آنها هنوز آب بیرون نمی‌آید.
تره کار(آبده قنات): قسمتی از قنات که با حفر ان به آب می رسیم.
میله ها: چاه هایی عمودی که در مسیر تونل افقی یا کوره قنات احداث می شود که وظیفه ا نتقال مواد حفاری شده به خارج ، عمل تهویه کانال زیرزمینی را نیز انجام می‌دهد و راه ارتباطی برای لای‌روبی ، تعمیر و بازدید از داخل قنات نیز به شمار می‌رود.
چاه مادر: آخرین چاه یا دور ترین چاه از مظهر قنات.