به ادامه مطلب مراجعه فرمایید!

1-منبع اصلی انرژی های ما ر ابنویسید . 
  
2- انرژی خورشیدی در چه قسمتی از آن تولید می شود 
  
3- انرژی خورشیدی از تبدیل انرژی....................به.................تولید می شود 
4- دمای سطح و مرکز خورشید چقدر است 
  
5- انواع سوخت ها را بنویسید 
  وب سایت ندای علوم تجربی
6- بیشترین انرژی ما را...................با...............درصد و بعد از آن..............با...............درصد و..................با..............درصد و بقیه را .........................و...................تشکیل میدهد 
7- سه نوع سوخت فسیلی را نام ببرید 

8- سوخت فسیلی...............درصد و سوخت هسته ای...........درصد انرژی ما را فراهم می کند 
9- استفاده زیاد از سوخت فسیلی چه مشکلاتی را ایجاد می کند؟ 
10- منظور از انرژی تجدید ناپذیر چیست؟ 
  
11- چند انرژی تجدید ناپذیر را نام ببرید 
  
12- سوخت فسیلی چگونه تشکیل می شود 
  
13- نفت خام  و گاز چگونه تشکیل می شود 
  
14- زغال سنگ  چگونه تشکیل می شود 
  
15-سوخت فسیلی چه اثری دمای کره زمین دارد علت آن چیست؟ 
  وب سایت ندای علوم تجربی
16-سوخت هسته ای چگونه گرما تولید می کند 
  
17- منظور از انرژی تجدید پذیر چیست؟ 
  
18- چند انرژی تجدید پذیر را نام ببرید 
  
19- انرژی خورشید چگونه به زمین می رسد؟ 
  
20- وظیفه صفحه خورشیدی چیست؟ 
21- نیروگاه خورشیدی چگونه کار می کند 
  
22-صفحه خورشیدی در چه وسایلی وجود دارد؟ 
  
23- وظیفه آبگرمکن خورشیدی چیست؟ 
  
24- انرژی مورد نیاز ایستگاه بین المللی فضایی چگونه تامین می شود 
  
25- باد چیست 
  
26- چند کاربرد آسیاب بادی را بنویسید 
  
27- وظیفه توربین بادی چیست 
  
28-مراحل تولید انرژی الکتریکی به وسیله توربین بادی را بنویسید 
  
29-وقتی باد بر سطح آب می وزد چه تبدیل انرژی روی می دهد 
  
30- موج دریا چگونه به وجود می آید 
  
31- درچه صورت موج دریا یزرگتر است 
  
32- برای مهار انرژی ذخیره شده در موج دریا از چه وسیله ای استفاده می کنیم 
  
33- انرژی برق آبی یا هیدرولیک چیست؟ 
  
34- انرژی پتانسیل گرانش آب توسط..................و.......................تبدیل به انرژی الکتریکی می 
شود 
  وب سایت ندای علوم تجربی
35- پاک ترین روش تولید برق کدام است 
  
36- چگونگی تبدیل انرژی آب پشت سد به انرژی الکتریکی را بنویسید 
  
37-منظور از انرژی زمین گرمایی چیست؟ 
  
38- چند دلیل بیاورید که انرژی گرمایی زمین را ثابت کند 
  
39- چند کاربرد انرژی زمین گرمایی را بنویسید 
  
40- در کدام مناطق ایران  از انرژی  زمین گرمایی استفاده می کنند 
  
41- چگونه از انرژی زمین گرمایی استفاده می شود 
  
42- انرژی خورشید از طریق......................در گیاهان ذخیره می شود 
  
43- پسماند چیست 
  
44-منظور از شرایط هوازی و بی هوازی چیست 
  
45- زیست گاز چیست؟ 
  
46-چند کاربرد زیست گاز را بنویسید 
  
47- کامپوست چیست وب سایت ندای علوم تجربی
  
48-مراحل تبدیل سوخت زیستی به گاز را بنویسید 
  
49- دو مزیت کاربرد گاز طبیعی به جای دیگر منابع تجدید پذیر چیست؟ 
  
50- دو عیب گاز طبیعی را بنویسید.