در کتاب های پایه ی هفتم تصاویر های زیدای دستکاری شده است که به عنوان مقال یکی را در زیر مشاهده می کنید.

بزودی دسکاری های تصاویر دیگیری نیز قرار خواهیم داد