تعریف جزر و مد با تصاویر جالببه بالا آمدن آب و حرکت آن به سمت ساحل مد

و به پایین رفتن آب در سواحل، جزر گفته می شود.