با افزایش اضلاع چندضلعی های منتظم شکل به دایره تبدیل می شود.موضوعات مرتبط: ریاضیات